General Terms and Conditions

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een flexibele werkplek hierna: 'het gehuurde' in het Nomadz-kantoor, hierna: 'Nomadz'. Het huidige adres van het gehuurde is het bedrijfsverzamelgebouw: Bink 36, Binckhorstlaan 36 C348, 2516 BE, Den Haag, hierna: 'Bink 36'

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als werkplek.

1.3 Huurder heeft geen vaste werkplek (geen “eigen bureau”) tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

1.4 Het door de huurder gekozen abonnement geeft recht op: In-touch: een maximum van 24 uur per kalendermaand per maand Double in-touch: een maximum van 48 uur per kalendermaand per maand Parttime: een maximum van twintig uur per week (gerekend per kalendermaand) Fulltime: ongelimiteerd aantal uren

1.5 Het maximum aantal uren is per kalendermaand vrij in te delen maar is niet overdraagbaar naar een volgende maand. De huurder kan zijn pakket per maand wijzigen of pauzeren, mits dit voor de komende maand aangegeven is.

1.6 Huurder is gebonden aan/beperkt tot de openingstijden van Bink 36.

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van werkruimte voor zover daarvan in deze overeenkomst niet worden afgeweken.

Artikel 3. Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst gaat in per XXX. De huurder kan deze overeenkomst per direct beëindigen. Restitutie van abonnementsgelden (van de maand waarin wordt opgezegd) vindt echter niet plaats. Beëindiging van deze overeenkomst kan uitsluitend via het account of per email.

3.2 Verhuurder kan deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.3 Verhuurder zal de toegangscode tot het gehuurde uiterlijk op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, mits huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

3.4 Zonder opzegging loopt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd door.

Artikel 4. Betalingsverplichting, betaalperiode, borgstelling

4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit:

 • de huurprijs
 • borgstelling

4.2 De huurprijs is inclusief de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten en is bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

4.3 De verschuldigde huurprijs is excl. 21% btw

4.4 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit:

 • De eerste maand huur naar rato incl. de btw
 • De borgstelling van 1 maand huur verhoogd met 21% (btw-vrij)
 • De opvolgende maandelijkse huurprijs incl. de btw

4.5 De huurprijs voor de eerste maand wordt daags na de ingangsdatum van deze overeenkomt gefactureerd en dient te worden voldaan door overmaking op rekeningnummer NL66RABO 0320 34 7575, t.a.v. “Nomadz”.

4.6 De borg dient gelijktijdig met de eerste huurbetaling te worden voldaan en dient nimmer als betaling van de laatste betalingsverplichting.

4.7 De huurprijs voor de opvolgende maanden wordt voor de eerste van de betreffende maand gefactureerd en dient binnen twee weken te worden voldaan.

4.8 Bij inlevering van al het door verhuurder beschikbaar gestelde, wordt de borg terugbetaald aan de huurder, met aftrek van eventuele extra kosten veroorzaakt door nalatigheid van huurder. Tot voornoemde verplichting en tot het huurcontract is opgezegd is de huurder de maandelijkse huurprijs verschuldigd aan verhuurder.

Artikel 5. Huur van een vergaderruimte

Bij gebruik van een vergaderruimte heeft huurder recht op 50% korting op het reguliere tarief (zoals vermeld op de www.nomadz.nl) en onder de volgende voorwaarden:

 • Delen van uren worden naar boven/hele uren afgerond
 • De huurder faciliteert de vergaderruimte/vergadering zelf
 • Annulering van de vergaderruimte geschiedt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de reservering

Artikel 6. Huurprijswijziging

De huurprijs kan op voorstel van verhuurder eens per jaar worden gewijzigd. Verhuurder is gerechtigd de huur -zonder verdere aankondiging- jaarlijks te indexering volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 7. Leveringen en diensten

7.1 De door verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn het gebruik van:

 • Een bureau + bureaustoel
 • Gedeelde, draadloze internettoegang
 • Aanwezige faciliteiten zoals koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast en printer
 • Belruimtes
 • Vergaderruimte (zie art. 5)
 • Vanaf part-time: gebruik als post- en kvk-registratieadres

7.2 Post- en registratieadres

 • Uitsluitend huurders met een part-time of full-time abonnement kunnen aanspraak maken op gebruik van het Nomadz-adres als kvk-registratieadres.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het Nomadz-adres is verhuurder gerechtigd deze overeenkomst per direct op te zeggen en het Nomadz-adres bij de KVK-inschrijving van de huurder uit te schrijven.
 • Bij beëindiging van deze overeenkomst verplicht de huurder zich -in casu- het Nomadz-adres per direct uit te schrijven bij de KVK en andere instanties.
 • Huurder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, zoals zoekgeraakte correspondentie, voortvloeiende uit het (oneigenlijk) gebruik van het Nomadz-adres.

Artikel 8. Beheerder

Tenzij verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder van Nomadz op: Erik Jonkman. De beheerder is nimmer verplicht bij Nomadz aanwezig te zijn, maar is voor vragen, ideeën en klachten tijdens kantooruren bereikbaar via de contactgegevens als te zien op www.nomadz.nl.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen

Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst komen huurder en verhuurder tevens overeen dat:

a. de verhuurder jegens huurder op geen enkele wijze aansprakelijk is in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.

b. het houden van huisdieren, bezit of gebruik van drugs in het gehuurde en/of in de Bink 36 uitdrukkelijk verboden is.

c. onderverhuur onder geen enkele voorwaarde is toegestaan. Bij constatering van onderverhuur zal de verhuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd. De werkplek wordt hierbij direct opgeleverd. Er vindt geen restitutie van huur of borg plaats.

d. de huurder zich verplicht als "goed huisvader" zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder of anderen die hij of zij uitnodigt geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toebrengt aan inventaris en alle bij Nomadz aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast, in de ruimste zin van het woord, bij Nomadz of de Bink36 te veroorzaken.

e. de huurder bij de uitoefening van diens bedrijfsactiviteiten alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft.

f. wijzigingen op deze overeenkomst slechts van kracht zullen zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen.

g. bij ingebrekestelling van de huurder de administratiekosten en de wettelijke rente vanaf de dag van ingebrekestelling voor rekening van de huurder komen.

h. bij het niet nakomen of overtreden van de in deze overeenkomst gestelde bepalingen de daaruit voortvloeiende (on)kosten voor rekening van huurder zijn.

Accept & Continue